Aktualności

MAG » Aktualności

 __________________________________________________________________________________________________

 

Witamy bardzo serdecznie na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

Seniorze nie jesteś sam”

to tytuł panelu dyskusyjnego  na temat potrzeb seniorów w zakresie profilaktyki zdrowia, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 roku w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku (przy ul. Łukasiewicza 17)   w godz.12.00-15.00.

Wśród  zaproszonych gości będą posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, województwa, samorządów miast i powiatów, Płockiej Rady Seniorów, organizacji pozarządowych i domów opieki społecznej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 Ważna sesja w TNP – rozwój Płocka

W dniu 18.XI.br. odbyła się sesja poświęcona zagadnieniom rozwoju miasta Płocka zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Płockie przy współpracy Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Sesja poprowadzona on-line zgromadziła 41 uczestników reprezentujących Zarząd Miasta Płocka, płockie szkoły wyższe, dyrektorów szkół niższego szczebla, Okręgową Izbę Lekarską, organizacje inżynierskie i inne ważne dla wyrażania opinii publicznych. Techniczną stronę przedsięwzięcia zabezpieczyła firma Soft-Hard S.A., głównym sponsorem ułatwiającym organizację sesji był SPEC-REM S.A., natomiast za stronę merytoryczną sesji odpowiadało Towarzystwo Naukowe Płockie.

Istotną rolę w tejże warstwie merytorycznej odegrali pracownicy i byli pracownicy Politechniki Warszawskiej. Wśród 3 referentów sesji, dwóch to osoby mocno związane z Politechniką Warszawską Filią w Płocku. Współpracujący z Filią PW prof. Robert Olszewski z Wydziału Geodezji i Kartografii PW przedstawił wizję Płocka jako Smart City w perspektywie kilkudziesięciu lat z jednoczesnym wskazaniem uwarunkowań osiągnięcia tego celu. Wieloletni pracownik mgr inż. Mariusz Portalski wygłosił referat pt. „Edukacja jako główny czynnik miastotwórczy Płocka na najbliższe 20-30 lat”. W dyskusji głos zabrali, m.in. Prorektor PW prof. Renata Walczak, Rektor PW w latach 2005-2012 prof. Włodzimierz Kurnik, a także prorektor PW w latach 1999-2005 oraz 2012-2020 prof. Janusz Zieliński. Wszyscy oni wskazywali na wieloczynnikową możliwość rozwoju Płocka, także rozwoju naukowego w naszym mieście. W spotkaniu zdalnym uczestniczyli ponadto prof. Barbara Pacewska, dr inż. Andrzej Dzięgielewski oraz studentki z kierunku Ekonomia PW Nikol Ciupa i Sandra Markuszewska, aktywistki Samorządu Studenckiego.

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zajęła się stroną finansowania przedsięwzięcia ze środków przekazanych przez SPEC-REM S.A. Natomiast w zdalnej sesji uczestniczyło 10 członków Stowarzyszenia, w tym m.in. prowadzący sesję prof. Michał Nowosielski (także członek TNP), Mariusz Portalski jako jeden z referentów.

Dotychczasowym efektem problematyki sesji było wskazanie edukacji ustawicznej jako ważnego czynnika miastotwórczego dla Płocka na co wskazywali zarówno referenci jak i dyskutanci. Wstępne ustalenia dotyczące popularyzacji zgłoszonych na sesję wypowiedzi wskazują na możliwość zredagowania i powielenia tych treści w postaci książkowej tak aby dotarły one zarówno do społeczności miasta Płocka jak i nieco dalej. W gronie osób związanych z Towarzystwem Naukowym Płockim i Stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, bezpośrednio po sesji uznanej za udaną, rozpatrzono propozycję organizowania dalszych spotkań na temat rozwoju Płocka, w tym poprzez edukację ustawiczną jego społeczności. Być może będzie to miało pewien wpływ na działania rozwojowe miasta także poprzez zaangażowanie najbardziej kompetentnych instytucji, tj. Zarządu Miasta i Rady Miasta.

Młodzi fizycy – nasze naukowe elity

W dniu 15 września 2021 r. w auli Liceum Władysława Jagiełły miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów i nagród książkowych uczestnikom światowego (CERN) i ogólnopolskiego (Instytut Fizyki PAN) konkursów badań i opracowań naukowych z obszaru fizyki. O przebiegu konkursów i ich wynikach informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach. Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, które podjęło się organizacyjnego i finansowego prowadzenia konkursów w r. szk. 2020/21, wysoko oceniając efekty prac naukowych wszystkich uczestników konkursów, wraz z Radami Rodziców Małachowianki i Jagiellonki przygotował okolicznościowe dyplomy uznania i ufundował uczestnikom nagrody książkowe. Uhonorowani zostali wszyscy uczestnicy konkursów w tej edycji, niezależnie od uzyskanego przez nich miejsca, bowiem w opinii opiekunów młodych ludzi i osób kompetentnych, każda ze złożonych prac naukowych wymagała dużo wiedzy i umiejętności, a także ogromnego zaangażowania. Objawiło się to między innymi tym, że w przypadku jednego z zespołów stanowisko badawcze stworzono i przeprowadzono badania w garażu rodziców jednego z uczestników badania.

Zatem, aby należycie uhonorować młodych naukowców, ale także ich opiekunów, dr. hab. Janusza Kempę i dr. Romana Rumianowskiego z Filii Politechniki Warszawskiej, nagrody i dyplomy wręczono w odpowiedniej scenerii, z udziałem władz płockich szkół wyższych, przedstawicieli Rad Rodziców, zainteresowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich, przedstawicieli zarządów płockich przedsiębiorstw od lat wspierających inicjatywy młodzieżowe.

Końcowym akcentem spotkania było przyjęcie wspólnego oświadczenia o frapujących inspiracjach naszej młodzieży i osiąganiu rewelacyjnych wyników, o ile znajdą się opiekunowie skłonni ich poprowadzić do założonego celu. Z tego względu Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, w porozumieniu z pracownikami nauki wymienionymi wcześniej, postanowiło kontynuować intelektualną przygodę młodych ludzi może także w innych formułach.

 

    

 

 Droga Młodzieży, kandydaci do szkół wyższych,

W planach Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja mieliśmy spotkania z maturzystami dla ułatwienia decyzji wyboru studiów wyższych. Uniemożliwiła to epidemia. Z tego powodu Stowarzyszenie przestawiło większość działań na pracę zdalną Ponadto przed terminami złożenia zgłoszeń kandydaci nie mogli osobiście zwiedzić wybranych uczelni. Wraz z ponad rocznym okresem Waszej końcowej edukacji zdalnej stworzyło to niespotykaną w poprzednich kilkudziesięciu latach sytuację dużo trudniejszej aplikacji do szkół wyższych. Dużo informacji dla podjęcia decyzji o wyborze uczelni i kierunku studiów uzyskujecie ze stron internetowych, często z podaniem punktowych progów przyjęć z lat poprzednich. Zapewne niektórzy spośród Was potrafili ocenić wynik swoich egzaminów maturalnych i skutecznie złożyli wnioski o przyjęcie na studia, ale wielu dokona tego po sprawdzeniu wyników w dniu 5. lipca. Renomowane uczelnie dają na to kilka dni w przypadku studiów stacjonarnych, inne kilka tygodni lub dłużej (w Płocku PW i MUP do 14 lipca).

Na podstawie naszych wcześniejszych badań i doświadczeń oraz obecnych wypowiedzi znawców problemów edukacji i rynku pracy proponujemy rozważyć:

1.      Najkorzystniejsze oferty studiów proponujemy tym, którzy na maturze zdawali matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym. To da możliwość studiów na dobrych uczelniach medycznych (w Polsce brakuje ok. 70 tysięcy lekarzy) i technicznych (brak ok. 150 tysięcy inżynierów, w tym ok. 50 tysięcy programistów).

2.      Duża grupa pracujących będzie związana z edukacją, nie tylko szkolną. Tu brakuje matematyków, fizyków i informatyków.

3.      Dalsze duże grupy zawodowe to prawnicy i ekonomiści. Tu rynek pracy jest nasycony z powodu wadliwej struktury polskich studiów wyższych tworzonej bez analiz potrzeb kadrowych po 1990 r. (niższy koszt prowadzenia tych studiów, brak laboratoriów, prosektoriów, klinik, itp.). Jeśli ktoś chce studiować na tych kierunkach to tylko na najlepszych uczelniach.

4.      Będą powstawały nowe zawody, ich wielkość często będzie się wiązała z zapotrzebowaniem na kilkuset specjalistów dla całej Polski. Trzeba tu uważać na często łudzące nazewnictwo angielskie nowego zawodu.

5.      Studia w Płocku polecamy nie z racji niższych progów punktowych przyjęć, ale z powodu wielu ułatwień rozpoczęcia kariery zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach tego Miasta (staże, praktyki, stypendia zakładowe, tematy prac dyplomowych często nagradzanych przez pracodawców).

6.      Rekrutacje na studia niestacjonarne (zaoczne) prowadzone są w miesiącach sierpień-wrzesień, ale są to studia odpłatne, czasem dość kosztowne i powoli ograniczane.

Dla wszystkich ważne uwagi:

-            będziecie uczyli się przez całe życie zawodowe, często w formie samokształcenia,

-            trzeba umieć pracować zespołowo,

-            ważna jest kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność, adaptacja do zmian zewnętrznych,

-            dalszą ścieżkę edukacyjną trzeba wybierać zgodnie z zainteresowaniami,

-            we wszystkich zawodach potrzebne będą kompetencje cyfrowe, zwłaszcza do pracy zdalnej oraz innych zmian organizacyjnych w firmach i instytucjach po ustaniu epidemii, wraz

-            należy śledzić co dzieje się w gospodarce, administracji i kulturze globalnej i krajowej.

Szkolnictwo wyższe to dziedzina działalności ludzkiej bardzo zaawansowana w transformacji społeczeństw do nowoczesnej cywilizacji. Efektem działalności uczelni (promocja absolwentów) powinna być zatem możliwość pracy zawodowej i aktywności społecznej najważniejszych dla tej transformacji licznej grupy bardzo dobrze wykształconych osób z kompetencjami opartymi na matematyce, fizyce, chemii i biologii. Zatem proponujemy absolwentom ubiegającym się o przyjęcie w poczet studentów rozważenie wyboru kierunków studiów wykorzystujących wiedzę z tych nauk. Dla ułatwienia wyboru podajemy krótkie charakterystyki tych dyscyplin nauki i edukacji autorstwa najwyżej w Płocku usytuowanych, co do kompetencji przedmiotowych, przedstawicieli środowiska nauki. W ramach tych skrótowych charakterystyk  są tam także pewne sugestie powiązań kierunków studiów z prezentowanymi dyscyplinami nauki.

Wraz z życzeniami sukcesu i satysfakcji z wyboru uczelni oraz kierunku studiów

w imieniu Rady Programowej Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

Mariusz Portalski

koordynator akcji rekrutacyjno-informacyjnych w PW w Płocku w l.1981-2009, autor badań korelacji kształcenia wyższego i zmian lokalnego rynku pracy oraz losów absolwentów Filii PW

Znaczenie_matematyki

 

Droga Młodzieży,

 

Jesteście już po ważnych egzaminach. Sami potraficie przewidzieć ich przybliżony wynik. Zatem możecie też ocenić swoje szanse nauki w szkołach kolejnego szczebla.

W planach Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja mieliśmy spotkania z Wami dla ułatwienia decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej. Uniemożliwiła to epidemia. Z tego powodu Stowarzyszenie przestawiło większość działań na pracę zdalną.

Na podstawie naszych wcześniejszych badań i doświadczeń oraz obecnych wypowiedzi znawców problemów edukacji i rynku pracy proponujemy rozważyć dwa najczęściej wybierane warianty dalszej nauki szkolnej.

Jeżeli zakładacie po szkole ponadpodstawowej podjęcie studiów wyższych (ostatnio wybiera je ponad połowa rocznika z maturą) to warto uwzględnić przesłanki na najbliższe 10-20 lat:

1.        Najkorzystniejsze oferty studiów proponujemy tym, którzy na maturze będą zdawali matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym. To da możliwość studiów na dobrych uczelniach medycznych (w Polsce brakuje ok. 70 tysięcy lekarzy) i technicznych (brak ok. 150 tysięcy inżynierów, w tym ok. 50 tysięcy programistów).

2.        Duża grupa pracujących będzie związana z edukacją, nie tylko szkolną. Tu brakuje matematyków, fizyków i informatyków.

3.        Dalsze duże grupy zawodowe to prawnicy i ekonomiści. Tu rynek pracy jest nasycony z powodu wadliwej struktury polskich studiów wyższych. Jeśli ktoś chce studiować na tych kierunkach to tylko na najlepszych uczelniach.

4.        Będą powstawały nowe zawody. Trzeba tu uważać na często łudzące nazewnictwo angielskie tego zawodu.

Na studia wyższe łatwiej jest na ogół dostać się po liceach ogólnokształcących, chociaż często studiować jest łatwiej absolwentom techników, zwłaszcza jeśli jest to pewna kontynuacja wcześniejszego kształcenia zawodowego. Przy wyborze szkoły nie wystarczy jej renoma, bowiem trzeba zwrócić uwagę na rozszerzenia nauczanych przedmiotów. Przykładowo na kierunki związane z informatyką w Politechnice Warszawskiej od 15 lat nie dostawali się kandydaci, jeśli nie mieli blisko maksymalnej liczby punktów jednocześnie z matematyki i fizyki rozszerzanej, mimo dużej liczby miejsc na tych kierunkach (ponad 500).

Licea ogólnokształcące nie dają kwalifikacji zawodowych, które to mogą uzyskać absolwenci techników i szkół branżowych. Dlatego mogą oni szybciej się usamodzielnić i mają dużą pewność zatrudnienia praktycznie po niemal wszystkich kierunkach kształcenia z racji pewnej luki spowodowanej ograniczeniem kształcenia zawodowego przez pierwsze dwie dekady po 1989 r. zarówno przez władze krajowe jak i lokalne samorządowe (jeden z ministrów oświaty chciał całkowicie zlikwidować technika – nie zdążył).

Wśród ofert płockich szkół zawodowych można znaleźć ciekawe propozycje jak technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Budowlanych, technik informatyki w „Elektryku” i „70”, technik fotografii i multimediów tamże, technik przemysłu mody czy stylista w Zespole Szkół Usług Przedsiębiorczości czy technik logistyki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich. Oferty tych szkół są znacznie szersze i poszczególne kierunki są omówione na stronach szkół.

  Dla dociekliwych załączamy syntetyczne charakterystyki najważniejszych dla przemian cywilizacyjnych dyscyplin naukowych i edukacyjnych.

Dla wszystkich ważne uwagi:

-              będziecie uczyli się przez całe życie zawodowe, często w formie samokształcenia,

-              trzeba umieć pracować zespołowo,

-              ważna jest kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność, adaptacja do zmian zewnętrznych,

-              dalszą ścieżkę edukacyjną trzeba wybierać zgodnie z zainteresowaniami,

-              we wszystkich zawodach potrzebne będą kompetencje cyfrowe, także z powodu zmian rynku pracy po ustąpieniu epidemii,

-              należy śledzić co dzieje się w gospodarce, administracji i kulturze globalnej i krajowej.

 

Życzymy Wam trafnego, zgodnego z zainteresowaniami i satysfakcjonującego wyboru szkoły oraz godnej przyszłej pracy i zadowolenia z życia. 

 

 

Tegoroczne sukcesy płockiej młodzieży w konkursach ogólnopolskich i światowych

Z wielką satysfakcją informujemy, że w prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja projekcie „Kreacja młodych elit naukowych” dofinansowanym z konkursu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka,” dwa spośród pięciu naszych młodzieżowych zespołów zajęły miejsca na podium w konkursie „Fizyczne ścieżki 2021”.

Fizyczne ścieżki” to konkurs uczniowski organizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (największy polski instytutu badawczy zatrudniający 1100 pracowników) oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (jedna z najwyżej notowanych w świecie polskich placówek naukowych).

Spośród naszych pięciu zespołów w finale konkursu trzecie (drugiego nie przyznano) miejsce zajęli Adam Migdalski, Grzegorz Fabisiak i Krystian Gostomski z LO im. St. Małachowskiego. Zespół pod opieką naukową Pana Profesora Janusza Kempy przedstawił projekt badawczy pt. „Elektryzowania przez tarcie. Ogniwo tryboelektryczne” dla wykonania którego uczniowie skonstruowali 2 stanowiska badawcze, wykonali stosowne pomiary i opracowali wyniki w stosownym raporcie badawczym, załączając także 20 minutowy film.

Wyróżnienie w finale (miejsce na podium) uzyskała także praca naukowa Anny Paćkowskiej z LO im. Wł. Jagiełły. Tytuł pracy to „Badanie zależności czasu zderzeń sprężystych od prędkości zderzających się ciał”. Opiekunem pracy był pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Pan dr inż. Roman Rumianowski. Był on także opiekunem 3 innych opracowań naukowych, które znalazły się w procedurze konkursowej wśród 12 prac z całej Polski Były to: praca wykonana przez Marię Ancerowicz, Adama Królikowskieg0 i Michała Starczewskiego z LO im. St. Małachowskiego, która uzyskała wyróżnienie. Pozostałe opracowania naukowe przedstawili Michał Kamiński z LO im. Wł. Jagiełły oraz zespół: Karol Kacprzak, Alan Sieradzki i Aleksandra Szczypawka z LO im. St. Małachowskiego.

Gratulujemy przede wszystkim wyróżniającym się uczniom obu szkół, ale także ich opiekunom naukowym.

Te osiągnięcia młodych ludzi wskazują na możliwości wyróżniania się w pracach naukowo-dydaktycznych o bardzo wysokim prestiżu, jeżeli tylko zainteresowania młodzieży zbiegną się z pomocą (opieką) ze strony nauczycieli lub nauczycieli akademickich.

Zapraszamy Państwa do współpracy w ważnym procesie kreowania młodych elit cywilizacyjnych jako ważnego komponentu rozwoju naszego Miasta,Mazowsza,kraju i świata.

 

  

 

 

  

Mimo pandemii!

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, zdając sobie sprawę z trudności realizacji podstawowych zadań przez Liceum im. St. Małachowskiego i problemów z kontynuacją w światowym konkursie CERN, wzięło na siebie całość organizacji tego prtzedsięwzięcia w roku szkolnym 2020/2021. O tym zdecydowano na spotkaniu środowisk inżynierskich, biznesowych i lekarskich zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja  wraz z Politechniką Warszawską Filia w Płocku i Firmą Spec-Rem S.A. 21 września 2020 r. Tam także wręczono nagrody uczestnikom konkursu CERN w 2020 roku.

Stowarzyszeniu udało się uzyskać grant na realizację projektu od Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w 10. Edycji konkursu grantowego, co pozwala na sfinansowanie udziału płockiej młodzieży w kolejnej edycji konkursów CERN oraz Instytutu Fizyki PAN i prace konkursowe uczniów z Jagiellonki i Małachowianki do Instytutu Fizyki zostały już przekazane, zaś do CERN będą złożone do końca marca br.

Więcej informacji podamy po rozstrzygnięciach konkursu. Poniżej grupa nagrodzonych uczestników konkursów w 2020 r. oraz zdjęcia uczniowskich stanowisk badawczych w br.

 

 

 

 

Uczniowie Małachowianki elitą wśród młodych naukowców

W dniu 21 września 2020 r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku miała miejsce uroczystość uhonorowania uczniów LO im. St. Małachowskiego w Płocku, którzy uczestnicząc w światowym konkursie organizowanym przez wiele lat przez CERN w Genewie wykonali stosowane opracowanie naukowe i tym samym mogli wziąć udział w konkursie jako jedyna drużyna z Polski. Opracowanie wykonano pod kierunkiem prof. Janusza Kempy pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

W gronie dwudziestu kilku osób (ograniczenia epidemiczne) dokonano przekazania nagród i stosownych nagród i dyplomów wraz z gratulacjami a z szczególni z gratulacjami dla prof. Kempy, który profesjonalnie prowadził zespoły młodzieżowe w tym konkursie od 2016 r. Za coroczny udział zespołów z Małachowianki otrzymaliśmy gratulacje dla szkoły, młodzieży i prof. Kempy od wysoko postawionych osób z kierownictwa CERN za to, że na przestrzeni 5 lat były to działania ciągłe, co stanowiło szczególne wyróżnienie.

Po wręczeniu nagród i dyplomów przez przedstawicieli instytucji współorganizujących te spotkanie rozważano różne problemy związane z tak bądź inną działalnością edukacyjną. Zdecydowano, aby podjąć pewne kroki na rzecz kontynuacji działalności prof. Janusza Kempy, prawdopodobnie w innej konfiguracji i innych warunkach na skutek dalej panującej epidemii i nie do końca wiedzy jak zarówno konkurs CERNu jak i równolegle przygotowywane pod kierownictwem Profesora prace na konkursy Fizyczne ścieżki Instytutu Fizyki PAN będą organizowane. Poruszono również takie tematy jak: promocja i starania o znaczącą poprawę nauczania przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka), trudności w odbudowie szkolnictwa zawodowego, potrzeba znalezienia głównego czynnika miastotwórczego dla Płocka – czy szkolnictwo wyższe?

Dla realizacji tych wszystkich przedsięwzięć zgłosili wsparcie przedstawiciele płockich środowisk inżynierskich, środowiska lekarskiego, ale także Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Wsparcia takiego udzieli również Politechnika Warszawska Filia w Płocku, która będzie miała zwiększony zakres działań naukowo-badawczych, w tym również z wykorzystaniem potencjału intelektualnego młodzieży studenckiej i szkolnej. Szczegóły tych przedsięwzięć powinny być ustalone w najbliższych miesiącach.

 

 

Płocka młodzież w konkursie światowym CERN i ogólnopolskim Instytutu Fizyki PAN w czasie pandemii

Grupy uzdolnionej młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. marszałka Stanisława Małachowskiego od kilkunastu lat uczestniczyły w konkursach Fizyczne Ścieżki organizowanych przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, często uzyskując tam najlepszy wynik lub miejsca na podium. Natomiast od kilku lat zespoły badawcze opracowują projekty konkursowe w konkursach CERN w Genewie również z sukcesami w światowej rywalizacji ok. 200 zespołów z różnych kontynentów.

Interesującym powinno być zwłaszcza to drugie przedsięwzięcie młodzieżowe w konkursach organizowanych przez największe laboratorium nuklearne na świecie zatrudniające kilka tysięcy stałych pracowników naukowych oraz również kilka tysięcy współpracujących z nimi posiadających stałą akredytację.

Jednym z takich akredytowanych współpracowników jest dr hab. Janusz Kempa, były profesor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku i od niemal 20 lat prowadzący zajęcia z fizyki w LO im. Małachowskiego w Płocku. W 2016 r. zespół z Płocka był najwyżej notowany w tym konkursie, co w plebiscycie miejskim dało Profesorowi tytuł Płocczanina Roku.

Od trzech lat przygotowania do realizacji opracowań konkursowych wspiera Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, głównie za pomocą grantów uzyskiwanych od Prezydenta Miasta Płocka. W normalnych warunkach, przy końcu każdego roku szkolnego konkursy były do końca rozstrzygnięte i mieliśmy informacje o rezultatach naszych podopiecznych. W bieżącym roku szkolnym z powodu pandemii występującej na wszystkich kontynentach od początku lutego, konkursy musiały być organizowane inaczej. Inaczej też była zorganizowana część pracy zespołów płockich. W końcowych etapach prac należało przejść na formę zdalną. Ostatecznie opracowano i przesłano opracowania do obydwu instytucji organizujących konkursy (do CERN-u w języku angielskim). W przypadku Instytutu Fizyki PAN, zespół prowadzony przez dr hab. Janusza Kempę uzyskał wyróżnienie, ale w konkursie tym do finału weszły dwa inne zespoły prowadzone przed dr inż. Romana Rumianowskiego i autorów tych opracowań (5 uczniów Małachowianki i jedna uczennica Jagiellonki) Stowarzyszenie uhonorowało nagrodami książkowymi, poza grantem Prezydenta Miasta Płocka. Ze względu na konieczność osobistego stawiennictwa finalistów nie odbył się ostatni, finałowy etap konkursu Instytutu Fizyki PAN. Tym niemniej tak wysokie oceny bez informacji o ewentualnych miejscach na podium powinny być satysfakcjonujące, zarówno dla młodzieży, całego zespołu nauczycielskiego LO Małachowskiego, wspartego przez naukowców Politechniki, ale również społeczności lokalnej Naszego Miasta.

Na dzień redagowania tej informacji (lipiec 2020) nie mamy wiadomości, w jaki sposób zostanie rozstrzygnięty konkurs CERN, gdzie sprawa jest bardziej skomplikowania, gdyż zarówno w Szwajcarii, jak i w krajach uczestników konkursu panowała i panuje epidemia o większym natężeniu niż w Polsce. Ale i w tym przypadku sam fakt uczestnictwa w konkursie o tak wysokiej randze jednej z najważniejszych instytucji naukowych w świecie jest powodem do dumy.

Tym samym nasza młodzież należy do elitarnej grupy uczniowskiej w kraju i w świecie, niektórzy z byłych uczestników konkursów podejmują studia na czołowych uczelniach, zwłaszcza europejskich, gdzie mogą realizować swoje pasje i jednocześnie uzyskiwać wysokie kompetencje w obszarze nauk ścisłych i medyczno-przyrodniczych. W ten sposób tworzone są elity intelektualne społeczności lokalnej i kraju i ich działalność naukowa, zawodowa, społeczna będzie się przyczyniała do transformacji naszego kraju do społeczeństwa wiedzy, podążając za krajami najwyżej rozwiniętymi.

 

SUKCESY PŁOCKIEJ MŁODZIEŻY

W bieżącym roku szkolnym po raz trzeci nasze Stowarzyszenie, we współpracy z Urzędem Miasta Płocka, prowadzi projekt  "Uzdolniona młodzież w konkursie światowym (CERN w Genewie) oraz w konkursie ogólnopolskim (Instytutu Fizyki PAN)". Celem projektu jest umożliwienie uzdolnionej młodzieży płockich szkół średnich zaprezentowanie swoich możliwości, poprzez wykonanie prac konkursowych na konkursy organizowane przez CERN w Genewie oraz Instytut Fizyki PAN.

Projekty te finansowane są przez Prezydenta Miasta Płocka, który wydatnie wspiera takie działania edukacyjne niestandardowe, które z jednej strony umożliwiają uzdolnionej i chętnej młodzieży podniesienie swojej wiedzy i umiejętności, a z drugiej strony są doskonałą promocją Naszego Miasta na terenie Polski, a także miasta i kraju na arenie międzynarodowej (w konkursie CERN płocka młodzież bierze udział jako jedyna z Polski).  W latach poprzednich nasi uczniowie osiągnęli wiele sukcesów, o których informowaliśmy poprzednio.

W bieżącym roku szkolnym w projekcie brała udział 18-osobowa grupa młodzieży z LO im. Małachowskiego, która pod kierunkiem profesora Janusza Kempy przygotowały następujące prace:

Na konkurs Fizyczne Ścieżki Instytutu Fizyki PAN:

1.      „ Tunel aerodynamiczny do badania opływu ciał”, autorzy: Karol Bukowski, Kinga Oleksiewicz, Ewa Lubarska.

2.       „Kulka w rurze z olejem. Banalne? Niekoniecznie”, autorzy: Bartosz Gałecki, Piotr Sochacki, Mateusz Zawadzki

Na konkurs CERN w Genewie:

      3. „The fascinating world of detectors”, autorzy: Mateusz Bukowski, Samuel Jędrzejczak, Jan Kwiecień, Maciej Kwiatkowski, Adam Migdalski, Marek Polewski

W konkursie Fizyczne Ścieżki płoccy młodzi naukowcy otrzymali wyróżnienie, zostali zakwalifikowani do finału. Finału w tym roku nie będzie z uwagi na problemy z epidemią.

Natomiast konkurs BL4S (A Beamline for Schools) w CERN nie został jeszcze rozstrzygnięty. O jego wyniku, o niewątpliwym sukcesie płockich młodych naukowców poinformujemy po rozstrzygnięciu konkursu.

 

100. rocznica urodzin wybitnego Polaka

Profesora Stanisława Portalskiego

Szanowni Państwo!

Droga młodzieży!

W dniu 24 kwietnia przypada 100. rocznica urodzin wybitnego Polaka Profesora Stanisława Portalskiego. W normalnych warunkach Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja prowadzące Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku, którego Profesor jest patronem, wraz z innymi organizacjami i instytucjami zamierzało zorganizować szereg przedsięwzięć jubileuszowych.

Wraz ze Stowarzyszeniem Jagiellończyków, Dyrekcją Liceum (Profesor to wybitny absolwent z 1939 r., Członek Honorowy Obchodów 100-lecia Szkoły w 2006 r.), zarządami płockich szkół wyższych i przedstawicielami organizacji naukowo-technicznych mogą uczcić pamięć Profesora jedynie poprzez publikacje wspomieniowe rozpowszechniane teleinformatycznie (strony internetowe, media elektroniczne). Sesje naukowe, spotkania, wystawy i inne formy uczczenia Profesora w 100-lecie urodzin zorganizujemy wówczas, gdy skończy się epidemia. W tym jubileuszowym komunikacie przedstawiamy skrótowo sylwetkę profesora , wybitnego Patrioty, a jednocześnie skromnego człowieka, unikającego rozgłosu.

 

 

 

 

 

 

Szanowni  Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Trzecia Młodość”

 

Została utworzona strona  na facebooku o nazwie:

Projekt międzypokoleniowy ORLEN – e-zajęcia 

na której  będą publikowane dla seniorów materiały do zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych, w formie zdalnej elektronicznej.

 Aby korzystać z tych materiałów należy dołączyć do grupy uprawnionych w następujący sposób: znaleźć stronę tej grupy i poprosić o dołączenie  lub wysłać prośbę o dołączenie na adres: edwczar@gmail.com

Grupa jest zamknięta i w związku z tym zamieszczane materiały będą dostępne tylko dla członków grupy.

 

Drodzy Słuchacze UTW !!

Z uwagi na sytuację panującą w kraju  w związku z epidemią koronawirusa zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe dla seniorów  pod nazwą:

„Rozbudzenie Aktywności Poznawczej Młodzieży i Seniorów”

sponsorowane przez PKN  Orlen, będą prowadzone w formie zmienionych zajęć w postaci zdalnej edukacji.

W tym celu otrzymacie Państwo za pośrednictwem naszego facebooku zestawy  ćwiczeń w postaci filmików, przygotowanych przez naszych trenerów – wykładowców .

Będą to zajęcia ćwiczeniowe emisji głosu i nauki śpiewu na głosy, rękodzieła, tańca grupowego, teatralnej  interpretacji tekstów.

Termin rozpoczęcia zajęć będzie podany odrębnie na naszej stronie internetowej .

Materiały ćwiczeniowe będą dostępne tylko dla członków grupy na facebooku. A zatem prosimy o dołączenie do tej grupy  na adres: edwczar@gmail.com

 

ROZBUDZENIE AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ MŁODZIEŻY I SENIORÓW

Zmiana formy prowadzenia zajęć

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w porozumieniu ze Sponsorem, zmieniamy formę zajęć zaplanowanych w projekcie: „Rozbudzenie aktywności poznawczej młodzieży i seniorów” – projekt między pokoleniowy sponsorowany przez PKN Orlen S.A. 
Niezakończone dotychczas zajęcia będą kontynuowane od dnia 25.03.2020 r. w formach zdalnych (e-learning). Przygotowane materiały będą sukcesywnie przekazywane uczestnikom zajęć zarówno w ramach Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej, jak również uczestnikom w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Trzecia Młodość".

Do tego celu wykorzystywane będą kanały zdalnej komunikacji, jak poczyta elektroniczna, strona internetowa Stowarzyszenia, media społecznościowe (Facebook, YouTube), a także, w porozumieniu z dyrekacjami szkół, szkolne dzienniki elektroniczne.

Postaramy się, by materiały miały wysoką wartość merytoryczna, tak by zmieniona forma nie obniżyła poziomu zajęć (a może nawet je podwyższy, bo zamierzamy dać sporo dodatkowych materiałów), poza jednym mankamentem, charakterystycznym dla kształcenia zdalnego, braku kontaktu bezpośredniego.

 

 ROZBUDZENIE AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ MŁODZIEŻY I SENIORÓW

 

Od dnia stycznia 2020 r. Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” realizują projekt pt: 

„Rozbudzenie aktywności poznawczej młodzieży i seniorów”
– projekt między pokoleniowy sponsorowany przez PKN Orlen S.A. 

W ramach projektu seniorzy uczestniczą w zajęciach ćwiczeniowo-warsztatowych takich jak:
-edukacja muzyczna – ćwiczenia głosowe, śpiew chóralny w różnych aranżacjach z akompaniamentem,
-taniec grupowy,
-plastyka – rękodzieło,
-warsztaty teatralne.
Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy ćwiczą w grupach od 10–40 osób jeden raz w tygodniu po 2 godziny. Sponsoring PKN Orlen S.A. znakomicie ułatwia prowadzenie tych zajęć przez wysokokwalifikowaną kadrę i w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Zajęcia spełniają oczekiwania w obszarze kultury, poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozrywki i kontaktów interpersonalnych.
Od dnia grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” realizują projekt pt:
Od grudnia 2019 roku realizowana jest część młodzieżowa projektu, obejmująca:
1. Wykłady dla młodzieży z zakresu informatyki szeroko rozumianej. Prof. Wojciech Nowakowski – grudzień 2019– luty 2020 (drugi cykl wykładów planowany jest w semestrze zimowym)
• czwartki, godz. 10.00–11.00 (Zespół Szkół nr 5)
• czwartki, godz. 12.00–13.00 (Liceum Władysława Jagiełły)
2. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży – grudzień 2019 – marzec 2020
• Laboratorium z informatyki – pracownia komputerowa LWJ w Płocku, wtorki, godz. 16.00–17.30
• Laboratorium z chemii – pracownia komputerowa LWJ w Płocku, czwartki, godz. 16.00–17.30
• Laboratorium z fizyki – pracownia elektrotechniki ZSZ Nr 2 (Elektryk),
cz. I – czwartki, godz. 16.00–17.30
cz. II – piątki, godz. 16.00–17.30
• Zajęcia matematyczne – pracownia matematyki SP Nr 11, ul. Kochanowskiego 11, czwartki, godz. 16.00–17.30
• Zajęcia z fotografii i filmu – pracownia komputerowa SP Nr 11, ul. Kochanowskiego 11, wtorki, godz. 16.00–17.30
3. Koncert na zakończenie projektu II połowa m-ca maja 2020 r.

W większości imprez uczestniczą zarówno seniorzy jak i młodzież.

 

 

ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE 

Zdrowie jest najważniejsze. Prawda to z gatunku oczywistych. Jednak dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku to motto projektu realizowanego przez UTW, finansowanego przez Miasto Płock w ramach grantu pod nazwą „Zdrowie jest najważniejsze”.

Celem projektu jest przybliżenie słuchaczom UTW, a także innym zainteresowanym osobom zagadnień związanych z profilaktyką zdrowotną, rozpoznawaniem i leczeniem szeregu chorób, które w wieku senioralnym mogą znacząco wpływać na nasz życie, obniżając jego komfort, a także grozić dalszym rozwojem i zagrażać życiu.

W ramach tego rocznego projektu przewiduje się zajęcia w zakresie reumatologii, neurologii, laryngologii oraz anestezjologii. Zajęcia odbywają się w formie wykładów lekarzy odpowiedniej specjalności, mających uznane osiągnięcia zawodowe, wiedzę i wieloletnie doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób. Po wykładach przewidziane są dyskusje, pytania indywidualne związane z prezentowaną tematyką, ale także z innych zagadnień z zakresu zdrowia.  

Wykładowcami są następujący lekarze:

Dr Andrzej Bielski – reumatolog, doktor nauk medycznych, kierownik Oddziału Reumatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku. Dr Andrzej Bielski posiada również uprawnienia do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do kursów na prawo jazdy oraz dla odzyskania ważności prawa jazdy. 

Dr Joanna Obrębska – neurolog, zastępca ordynatora Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonegoim. Marcina Kacprzaka w Płocku. 

Dr Eryk Pawlik – laryngolog, specjalista z zakresu otolaryngologii, zajmuje się diagnostyką i leczeniem chrapania u dorosłych jak również u dzieci. Jako jeden z kilku osób w Polsce wykonuje mrożenie migdałków podniebiennych. Specjalista również z zakresu medycyny estetycznej. 

Dr Tomasz Gliński – anestezjolog, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, koordynator Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Franciszka Dłutka w Rypinie.

Terminy zajęć:

Dr Andrzej Bielski – 13.11, godz. 17.00, 2 i 9.12, godz. 17.00

Dr Joanna Obrębska – 21 i 28.11, godz. 15.00, 12.12, godz. 15.00

Dr Eryk Pawlik – 12, 19 i 26.11 godz. 9.00

Dr Tomasz Gliński – Listopad: 13.11, godz. 12.00, 9.12., godz. 18.00 i 11.12., godz. 12.00.

 

 

Zaproszenie na Seminarium Pedagogiczne

Zapraszamy na Seminarium Pedagogiczne pt. „Edukacja matematyczna i przyrodnicza w szkole – szanse i zagrożenia”. Seminarium odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku al. Kilińskiego 12, budynek A.

Zaproszenie

 

Inauguracja zajęć Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 24 października 2019 r. w auli Liceum Władysława Jagiełły odbyła się inauguracją zajęć Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. prof. Stanisława Portalskiego. Na inaugurację przybyli zaproszeni goście, m. in. Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, przedstawiciele płockich organizacji inżynierów i techników, przedstawiciele zakładów pracy oraz najważniejsi goście – uczestnicy zajęć, młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych wraz z rodzicami.

Uroczystość otworzyła pani Małgorzata Pawlak, dyrektor Liceum Władysława Jagiełły, współorganizatora CKiEP. Następnie głos zabrał członek Zarządu Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, pan Mariusz Portalski, który przedstawił cele projektu i planowane działania w roku szkolnym 2019/20.

Centralnym punktem uroczystości był wykład prof. Wojciecha Nowakowskiego (Politechnika Warszawska) na temat „Google to dzieło Anioła czy Szatana?”. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Na zakończenie uroczystości przedstawiono sprawy organizacyjne oraz nastąpiły krótkie spotkania grup warsztatowych z prowadzącymi zajęcia.

           

 

 

Zamierzenia Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej w roku szkolnym 2019/2020

 

 W dniu 24 października 2019 r. startuje kolejna, trzecia edycja zajęć w ramach Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. Profesora Stanisława Portalskiego. W dniu tym odbędzie się uroczysta inauguracja zajęć w auli Liceum Władysława Jagiełły, w ramach której odbędzie się spotkanie z uczestnikami i ich rodzicami oraz wykład inauguracyjny, który wygłosi prof. Wojciech Nowakowski. Temat wykładu: „Google –wynalazek anioła czy szatana?”

 Począwszy od 1 listopada 2019 roku, prowadzone więc będą zajęcia dwojakiego rodzaju:

 – wykłady połączone z dyskusją,

 Tematyka wykładów:

 1. Matematyka jest królową. Nawet bardziej dziś.

 2. Wszystko mamy dzięki kryptografii.

 3. Telefonia komórkowa. 100 lat i już piąta generacja. 

 – zajęcia warsztatowe – raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (łącznie 20 godzin w semestrze) kierowane są do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych:

 Tematyka zajęć:

 Fotografia (fotografowanie, obróbka elektroniczna zdjęć),

 Film (zasady filmowania, montaż elektroniczny),

 Robotyka,

 Ćwiczenia laboratoryjne z chemii,

 Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki,

 Spotkania matematyczne – „Fascynująca matematyka”,

 Zajęcia matematyczno-informatyczne: „Z komputerem w krainie liczb”.

 W zasadzie rekrutacja jest już zakończona, ale istnieje możliwość przyjęcia pojedynczych osób do wszystkich grup za wyjątkiem laboratorium z chemii.

 

 

ŚWIATOWE SUKCESY NASZYCH CZŁONKÓW

 

Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska – członek Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz aktywny członek Rady Programowej Stowarzyszenia, konsultant ważniejszych projektów edukacyjnych i naukowych.

 

Została wyróżniona prestiżową nagrodą Scientific Excellence Award przyznaną przez Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (JTAC) za wybitny wkład w rozwój analizy termicznej i kalorymetrii podczas 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference w Budapeszcie w czerwcu 2019 r. (ponad 500 uczestników z całego świata). Integralna częścią nagrody było zaproszenie prof. Barbary Pacewskiej do wygłoszenia wykładu plenarnego, który został wysoko oceniony przez zebranych. To światowe wyróżnienie jest efektem blisko 50-letniej pracy naukowej Pani Profesor w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, gdzie prowadziła wiele znaczących projektów badawczych, przyczyniła się do wykształcenia wielu absolwentów z kierunku Technologia chemiczna i działała w różnych krajowych, europejskich i światowych organizacjach naukowych.

Wraz z serdecznymi gratulacjami życzymy Pani Profesor dalszych sukcesów.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak– członek Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia, konsultant ważniejszych inicjatyw organizacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

 

Oprócz wybitnych zasług dla rozwoju kultury studenckiej, przewodniczenia organizacji wielu ważniejszych imprez w Politechnice Warszawskiej i przewodniczeniu jakże ważnemu Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (ok. 300 tys. absolwentów po II wojnie światowej) od roku 2007 prof. Jakubiak jest członkiem INEE  - International Network of Engineers Education (Międzynarodowa Sieć Kształcenia Inżynierów). Na międzynarodowych konferencjach organizowanych co dwa lata przez  INEE wygłosił kilka referatów tzw. „zaproszonych” (invited paper), m. innymi w roku 2007 na Uniwersytecie Coimbra w Portugalii na temat humanistycznych aspektów kształcenia inżynierów.

Prof. Jakubiak jest współzałożycielem i członkiem Rady EUCA – European University College Association (Europejski Związek Kolegiów Uniwersyteckich), organizacji zarejestrowanej w 2007 r. przy UE w Brukseli. EUCA zrzesza kilkanaście wiodących uczelni europejskich (m. innymi La Sapienza Roma, Oxford University, Bilbao University), organizując m. innymi letnie szkoły naukowe i międzynarodową współpracę samorządowych organizacji studenckich. 

Gratulujemy Panu Profesorowi i liczymy na dalsze wspieranie naszych działań i inicjatyw.

 

Dr hab. Janusz Kempa – członek Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja czynnie uczestniczący w naszych projektach. Opiekun wybitnej uzdolnionej płockiej młodzieży, uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego. Wraz z ówczesną Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego Panią Renatą Kutyło-Utzig w pierwszej dekadzie obecnego wieku organizator i realizator przedsięwzięć umożliwiających uczniom Liceum udział, w dalece wykraczającym poza program szkolny, poznaniu wielu tajników fizyki i astronomii.

 

W efekcie tych działań i wielu godzin dydaktycznych i konsultacyjnych zrealizowanych przez Profesora od 2011 r. zespoły uczniów zajmowały czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Uczniowie i Profesor dostali w tym roku szczególne gratulacje od Prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, wybitnego fizyka, byłego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. zespół z Małachowianki pod kierunkiem Prof. Janusza Kempy był zwycięzcą konkursu światowego organizowanego przez CERN (największe i najważniejsze laboratorium nuklearne w świecie). Za to Profesor został Płocczaninem Roku w konkursie mieszkańców Płocka w 2017 r. W roku 2019 ekipa uczniowska weszła do finału konkursu CERN jako jedna z Polski. Prof. Janusz Kempa jest także współtwórcą realizowanego od początku bieżącego roku projektu naukowego CERN w wykonaniu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego. Na zdjęciu prof. J. Kempa, Dyrektor R. Kutyło-Utzig i wyróżniona młodzież w gabinecie Pauliego (najbardziej honorowe miejsce w CERN-ie) odbierają gratulacje od prof. Agnieszki Zalewskiej (czwarta od lewej) przewodniczącej Rady CERN-u i dyrektor generalnej CERN-u.

Gratulujemy, sądzimy że w kolejnych latach będziemy świadkami dalszych sukcesów płockiej młodzieży pod kierunkiem Pana Profesora.

 

 

Płocka młodzież w konkursach i projektach światowych

W marcu bieżącego roku Profesor Janusz Zieliński jako Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku i Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Profesor Marek Gaździcki kierujący badaniami naukowymi NA61/SHINE Collaboration, agendy CERN-u, największego laboratorium nuklearnego na świecie, podpisali umowę o powstaniu płockiej, młodzieżowej grupy w tym eksperymencie do realizacji wspólnych prac badawczych. Duży projekt badawczy zatytułowany „SPS Heavy Jon and Neutrino Experiment” jest projektem o skali światowej.

         Eksperyment NA61 zlokalizowany jest w części północnej CERN-u (North Area). W jego składzie osobowym jest około 140 fizyków z 15 państw i z 28 różnych ośrodków naukowych. Dzięki podpisaniu umowy weszła do tego eksperymentu osobna grupa z Płocka. W grupie tej znajdują się: ze strony Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku: dr hab. Janusz Kempa jako team leader i opiekun studenckiego Koła Naukowego Informatyki „ENIGMA”, 6 studentów z Koła Informatyki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz 2 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego.

         Tematyka naukowa eksperymentu skupiona jest wokół badania własności oddziaływań jądrowych proton-jądro, oddziaływań jądrowych jądro-jądro, badania własności plazmy gluonowo-kwarkowej, z poszukiwaniem ciemnej materii oraz z badaniem neutrin włącznie. Ta ostatnia tematyka związana jest między innymi z badaniami promieniowania kosmicznego skrajnie wysokich energii w Pierre Auger Observatory w Argentynie.

         Zaakceptowanie grupy płockiej jako niezależnego zespołu badawczego w CERN-ie jest ogromnym sukcesem naszej młodzieży i ludzi pracujących z tą młodzieżą. A na uzyskiwanie przez młodzież dobrego poziomu naukowego pracujemy już prawie od 10 lat, zarówno Politechnika Warszawska Filia w Płocku jak i Płockie Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego. Pozwoliło to na pełen sukcesów udział naszej młodzieży w międzynarodowych konkursach o nazwie Beam Line for Schools organizowanych corocznie przez CERN.

         Wszystko zaczęło się prawie dokładnie 10 lat temu od wizyty Pani mgr Renaty Kutyło-Utzig, wówczas Dyrektorki Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego w Płocku u Prorektora Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Profesora Janusza Zielińskiego. Pani Dyrektor poszukiwała nauczyciela akademickiego, fizyka, który poprzez prowadzenie doświadczeń do zajęć lekcyjnych w Liceum, wspomógłby nauczanie fizyki. Z doświadczeniami z fizyki w szkołach problemy są w całej Polsce. Niestety były i są od wielu lat.

         Prowadzenia zajęć podjął się doktor habilitowany Janusz Kempa, wówczas profesor naszej Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W efekcie po kilku latach pracy w Szkole na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku, wyselekcjonowane zespoły młodzieży z tej Szkoły zaczęły startować w konkursach ogólnopolskich organizowanych przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Począwszy od 2012 roku badawcze zespoły uczniowskie z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego zajmowały czołowe (zazwyczaj pierwsze) miejsce w tym ogólnopolskim konkursie. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły, ale przede wszystkim Profesora Janusza Kempy i zainspirowanej przez Niego młodzieży, opracowania badawcze uczniów to pasmo samych sukcesów na arenie krajowej.

         Profesor Janusz Kempa oprócz tego, że uczy studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, jest też opiekunem Studenckiego Koła Informatyki, prowadzi zajęcia z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego, ma także różne powiązania z instytucjami nauki światowej. Posiada aktualną akredytację w CERN-ie, uczestniczył w badaniach promieniowania kosmicznego, popularyzował polskie (prof. Jerzy Pniewski absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego) i zagraniczne osiągnięcia nauki w postaci konferencji i sympozjów organizowanych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Działalność ta pozwoliła na wypracowanie pewnych wartościowych metod pracy naukowej z młodzieżą licealną.

         Konkurs BEAM LINE FOR SCHOOLS jest globalnym konkursem organizowanym przez CERN od roku 2014. W edycji konkursu w roku 2016 wygrał projekt siedmioosobowej grupy naszych uczniów „Pyramid Hunters” z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego której opiekunem naukowym był  prof. Janusz Kempa (projekt tomografii mionowej – użycia mionów do prześwietlania egipskich piramid).

         W roku 2017 praca „Deep in the Ice” uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego znalazła się w finale BL4S i została nagrodzona. W bieżącym 2019 roku projekt konkursowy dotyczy oddziaływań elektronów z jądrami atomów magicznych: „Magic Doubly Magic Nuclei” ponownie znalazł się w finale konkursu BL4S, jako jedyny projekt z Polski. Na konkurs w tym roku przysłano 178 prac z całego świata. Do finału wybrano 20 najlepszych prac. Werdykt komisji, decydującej o tym jakie dwa projekty wygrają w tym roku i dostaną szansę na wykonanie pomiarów w DESY w Hamburgu, będzie znany w końcu czerwca.

         Sukcesy te są możliwe między innmi dzięki pomocy Prezydenta Miasta Płocka, mgr Andrzeja Nowakowskiego, m.in. poprzez przyznane w latach 2018-2019 granty dla Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja przeznaczone na działalność naukową młodych płockich naukowców. Obecnie realizowany jest projekt "Uzdolniona młodzież w konkursie światowym (DESY w Hamburgu) oraz konkursie ogólnopolskim (Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk)" współfinansowany przez Prezydenta Miasta Płocka. W ramach tego projektu wykonano wspomnianą wyżej pracę konkursową „Magic Doubly Magic Nuclei” oraz dwie prace na konkurs Instytutu Fizyki PAN. Pierwsza pt. Samochód przyszłości” zawiera propozycję modernizacji samochodów osobych w celu poprawienia ich bezpieczeństwa. Druga dotyczy pomiarów promieniowania atmosferycznego, wykonywana jest przy użyciu detektora promieniowania otrzymanego jako nagroda za poprzednie prace.

         Niezależnie od konkursów trwają cały czas prace w ramach projektu badawczego NA61/SHINE realizowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, z udziałem dwóch uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego. Nasi studenci z Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku uzyskali już grant rektorski dla swojego studenckiego Koła Naukowego Informatyki, co pozwoli na sfinansowanie ich wakacyjnego wyjazdu do CERN-u w Genewie.

Będzie to zgodne z ważną potrzebą mobilności pozakrajowej w obszarze badawczym młodych ludzi.

  

SENIORSKI JUBILEUSZ

 

Ze stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja jestem związana od samego początku, czyli od chwili, kiedy UTW „Trzecia Młodość” otworzył swoje podwoje dla seniorów pod prezesurą mgr inż. Mariusza Portalskiego. Skromna na początku oferta zajęć, w ciągu 5 lat zaczęła się dynamicznie rozrastać. Okazało się, że chęć seniorów do zdobywania wiedzy jest ogromna, o czym świadczyła szybko rosnąca liczba słuchaczy. Niewątpliwy wpływ na to miała poważna oferta programowa elastycznie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania oraz znakomita kadra prowadząca poszczególne rodzaje zajęć, w dużym stopniu związana z płocką Filią Politechniki Warszawskiej. Uczestnicząc w zajęciach byłam właśnie pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu kadry.

Dzięki zajęciom na UTW niejeden z seniorów odnalazł w sobie, drzemiące w nim od zawsze, jakieś jego zdolności, zamiłowania, dla których zabrakło miejsca i czasu w okresie pracy zawodowej i intensywnego angażowania się w życie rodzinne. Teraz, gdy wszedł w środowisko swoich rówieśników, znalazł nowych przyjaciół, wokół zaczęło się coś dziać, coś zupełnie nowego. Coś, co pozwoliło dodatkowo zdobywać wiedzę adekwatną do jego wieku i zapotrzebowania intelektualnego. Coś, co pozwoliło swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni zarówno tej ze sprzętem komputerowym w tle, jak i tej ze smartfonem w ręku. Coś, co otworzyło nowe perspektywy konfigurowania sobie życia na emeryturze. Coś, co poprzez aktywizację społeczną zaaplikowało pokaźną dozę optymizmu życiowego pozwalając się dowartościować i również polepszyć własną kondycję fizyczną. Stąd też nie może nikogo dziwić fakt, że o tym wszystkim w ciepłych słowach wypowiadała się w swoim wystąpieniu Pani Prezes II kadencji dr Agnieszka Krzętowska, na co dzień nauczyciel akademicki Filii Warszawskiej Politechniki.

Miłym akcentem dla gości okazała się być część artystyczna, którą rozpoczął własny chór wykonując piosenkę do tekstu piszącej te słowa i do muzyki skomponowanej przez Pana Stanisława Psarskiego. Czuję się tym faktem bardzo usatysfakcjonowana dziękując jednocześnie kompozytorowi za nadanie tekstowi życia. Ciekawą i bardzo dobrze wykonaną choreografię przedstawił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Masovia z Politechniki. Piękne zderzenie żywiołowej młodości na scenie z wiekiem dojrzałym na widowni. Chwile nostalgii podarował wszystkim płocki jazzman Krzysztof Kralka przenosząc nas w dawne obszary jazzu lat powojennych, co z pewnością było dla wielu z nas niezmiernie miłym akcentem.

Na koniec chciałabym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Otóż w ciągu tych 5 lat z pewnością wiele dobrego działo się  w UTW. Zawsze wszystko było zapięte na przysłowiowy ostatni guzik, doskonale zorganizowane i  z miłym uśmiechem Pani Dyrektor obu kadencji, Agnieszki Magierskiej, osoby wprost niewiarygodnie zaangażowanej w swoje obowiązki. Myślę, że będę wyrazicielką seniorów „Trzeciej Młodości” życząc obu Paniom Agnieszkom: Prezes Krzętowskiej i Dyrektor Magierskiej zdrowia i wytrwałości w doprowadzeniu tak świetnie funkcjonującego UTW „Trzecia Młodość” do następnego Jubileuszu. Sądzę, że ten projekt powołania seniorskiego uniwersytetu przez założycieli Stowarzyszenia, okazał się strzałem w dziesiątkę i należy robić wszystko, aby nadal rozwijał się znacząc na trwale swoją obecność w płockim środowisku.

Lucyna Kukomska 

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu w dniu
31 stycznia 2019 r. powołał eksperckie zespoły przedmiotowe.

Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska – koordynator merytoryczny grupy przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia).

Zespół ds. kształcenia matematyki:

dr Cezary Obczyński – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Andrzej Pankowski – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Dorota Dądzik – PWSzZ w Płocku, Szkoła Podstawowa Nr 11 (kl. I-III),

mgr Joanna Korzybska – LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Monika Salamon – Szkoła Podstawowa Nr 11 (kl. IV-VIII),

mgr inż. Edward Czarnecki – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr inż. Mariusz Portalski – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr Małgorzata Pawlak – Dyrektor LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Tadeusz Zakrzewski –emeryt Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.

Wsparcie Wydziału Matematyki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – dr Barbara Roszkowska-Lech.

Zespół ds. kształcenia fizyki:

dr Edward Mulas – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Roman Rumianowski – Politechnika Warszawska Filia w Płocku, LO im. St. Małachowskiego, LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Małgorzata Chrabąszcz – LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Bogdan Iwański – z-ca Dyrektora LO im. St. Małachowskiego,

mgr Henryk Konopka – emeryt LO im. Wł. Jagiełły,

mgr inż. Edward Czarnecki – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr inż. Mariusz Portalski – Zarząd Stowarzyszenia.

Wsparcie: dr inż. Przemysław Duda – Prodziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej; mgr Wiktor Niedzicki – fizyk, redaktor TV i Radia, twórca filmów popularno-naukowych promujących naukę i technikę. 

 

Sukcesy uczniów Małachowianki w konkursach CERN i PAN

W ramach projektu „Płocka młodzież w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich” prowadzonego przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja uczniowie Małachowianki wykonali następujące prace:

1. Do konkursu organizowanego przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Genewie wykonano opracowanie pt. „Głęboko w lodzie” będące kontynuacją pracy z roku 2017. Opracowanie to znalazło się w gronie 30 prac najwyżej ocenionych spośród nadesłanych 180 z całego świata.

2. Do konkursu organizowanego przez Instytut Fizyki PAN i Narodowego Centrum Badań Jądrowych przygotowano opracowanie pt. „Badanie indukcji magnetycznej w wybranych obwodach elektrycznych”. Uczestnicy zespołu wzięli udział w rozgrywce finałowej.

3. Na 20 Międzynarodowym Sympozjum Oddziaływań Wysokich Energii Promieniowania Kosmicznego w Nagoya (Japonia), odbywającego się w dniach 21–25.05.2018 r. przedstawiono prezentację (poster) na temat promieniowania kosmicznego, bardzo dobrze przyjętą przez uczestników sympozjum, wybitnych naukowców z całego świata. Do końca wrześnie br. prezentacja ta ukaże się w materiałach sympozjum.

W pracach zespołów brali udział m. in.: Sebastian Deręgowski, Natalia Klucznik, Tomasz Pawlak, Mateusz Stupecki, Tomasz Tomaszewski i Jan Zwolan.

4. W maju 2018 r. ukazał się artykuł „The secret chambers in the Chephren pyramid” (Physics Education, Volume 53, Number 4, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/aab85c) zawierający wyniki badań grupy uczniów Małachowianki z 2016 roku (obecnie już absolwentów) przedstawionych na konkursie CERN. Współautorami artykułu są: Bartosz Gutowski, Witold Jóźwiak, Kamila Komorowska, Kamil Krakowski, Ewa Pijus, Kamil Szymczak i Małgorzata Trojanowska.

Kierownikiem i opiekunem naukowym zespołów jest dr hab. Janusz Kempa, profesor Politechniki Warszawskiej.

Gratulujemy osiągnięć i zachęcamy uczniów do udziału w pracach zespołu w latach następnych.

 

 

 

INFORMACJA

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 15 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

  • dr Agnieszka Krzętowska – Prezes Zarządu,

  • mgr inż. Edward Czarnecki – Wiceprezes Zarządu,

  • dr inż. Mariola Nowacka – Sekretarz Zarządu,

  • mgr inż. Mariusz Portalski – Członek Zarządu,

  • mgr inż. Waldemar Sochocki – Członek Zarządu.

    Poprzedni Zarząd uzyskał pokwitowanie swojej działalności za kadencję 2014-2018.