Aktualności

MAG » Aktualności

__________________________________________________________________________________________________

Witamy bardzo serdecznie na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

 

REKRUTACJA NA NOWY ROK AKADEMICKI 2019/2020

Szanowni Seniorzy – mieszkańcy Płocka i okolic !!!

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” prowadzony przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja wyróżniony w konkursie Prezydenta Miasta Płocka „Godni naśladowania” zaprasza do liczącego ponad 300 osób grona słuchaczy.

Oferujemy następujące zajęcia:

 • spotkania z ludźmi kultury, także po seansach teatralnych,
 • aerobik w basenie (Podolanka),
 • gimnastyka usprawniająca w sali,
 • zajęcia śpiewu chóralnego,
 • warsztaty teatralne,
 • warsztaty taneczne,
 • zajęcia i warsztaty plastyczne (rękodzieło),
 • turystyka – rajdy piesze i rowerowe,
 • wykłady z różnych dziedzin nauki,
 • nauka języka angielskiego.

Spotkania towarzyskie, wycieczki krajowe i zagraniczne, wieczorki taneczne, wyjazdy do teatrów, opery i operetki organizuje Samorząd Słuchaczy UTW. Większość zajęć prowadzimy w obiektach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2. Wykładowcy to wysokowykwalifikowana kadra akademicka Politechniki Warszawskiej. Uczelnia jest naszym patronem i partnerem w przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych.

Szanowni Państwo! Prowadzimy rekrutację do UTW „Trzecia Młodość” na rok akademicki 2019/2020 od dnia 1 sierpnia do dnia 28 września br. Zapisy odbywać się będą drogą mailową na adres: stowarzyszenie.edukacja@gmail.com lub osobiście zgłaszając się do UTW w Gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Jachowicza 2, pokój 3.

Osoby ubiegające się po raz pierwszy o przyjęcie w poczet słuchaczy UTW powinny złożyć deklarację i wnieść jednorazową opłatę 50,00 zł oraz opłatę semestralną 60,00 zł. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie lub ze strony www.sniie.pl w zakładce UTW „Materiały do pobrania”. Dotychczasowi Słuchacze UTW dokonują zapisu poprzez wniesienie opłaty semestralnej 60,00 zł. Należy zadeklarować uczestnictwo w zajęciach wybranej grupy zajęciowej.

Dane do wpłat: Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock, Bank PeKaO SA I Oddział w Płocku 95 1240 3174 1111 0010 5903 2662.

Szczegółowe informacje: www.sniie.pl; kontakt telefoniczny: Agnieszka Magierska – 509 272 553.

Biuro w miesiącu sierpniu br. będzie czynne w dniach: 2, 5, 7, 9, 12 w godz. 10.00-12.00.

Biuro od 1 września br. czynne jest w: poniedziałki, środy, piątki w godz.10.00-12.00 i poniedziałki, środy 16.00-18.00.

Zapraszamy: Agnieszka Krzętowska – Prezes SNiIE i Agnieszka Magierska – Dyrektor UTW.

 

ŚWIATOWE SUKCESY NASZYCH CZŁONKÓW

 

Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska – członek Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz aktywny członek Rady Programowej Stowarzyszenia, konsultant ważniejszych projektów edukacyjnych i naukowych.

 

Została wyróżniona prestiżową nagrodą Scientific Excellence Award przyznaną przez Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (JTAC) za wybitny wkład w rozwój analizy termicznej i kalorymetrii podczas 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference w Budapeszcie w czerwcu 2019 r. (ponad 500 uczestników z całego świata). Integralna częścią nagrody było zaproszenie prof. Barbary Pacewskiej do wygłoszenia wykładu plenarnego, który został wysoko oceniony przez zebranych. To światowe wyróżnienie jest efektem blisko 50-letniej pracy naukowej Pani Profesor w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, gdzie prowadziła wiele znaczących projektów badawczych, przyczyniła się do wykształcenia wielu absolwentów z kierunku Technologia chemiczna i działała w różnych krajowych, europejskich i światowych organizacjach naukowych.

Wraz z serdecznymi gratulacjami życzymy Pani Profesor dalszych sukcesów.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak– członek Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia, konsultant ważniejszych inicjatyw organizacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

 

Oprócz wybitnych zasług dla rozwoju kultury studenckiej, przewodniczenia organizacji wielu ważniejszych imprez w Politechnice Warszawskiej i przewodniczeniu jakże ważnemu Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (ok. 300 tys. absolwentów po II wojnie światowej) od roku 2007 prof. Jakubiak jest członkiem INEE  - International Network of Engineers Education (Międzynarodowa Sieć Kształcenia Inżynierów). Na międzynarodowych konferencjach organizowanych co dwa lata przez  INEE wygłosił kilka referatów tzw. „zaproszonych” (invited paper), m. innymi w roku 2007 na Uniwersytecie Coimbra w Portugalii na temat humanistycznych aspektów kształcenia inżynierów.

Prof. Jakubiak jest współzałożycielem i członkiem Rady EUCA – European University College Association (Europejski Związek Kolegiów Uniwersyteckich), organizacji zarejestrowanej w 2007 r. przy UE w Brukseli. EUCA zrzesza kilkanaście wiodących uczelni europejskich (m. innymi La Sapienza Roma, Oxford University, Bilbao University), organizując m. innymi letnie szkoły naukowe i międzynarodową współpracę samorządowych organizacji studenckich. 

Gratulujemy Panu Profesorowi i liczymy na dalsze wspieranie naszych działań i inicjatyw.

 

Dr hab. Janusz Kempa – członek Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja czynnie uczestniczący w naszych projektach. Opiekun wybitnej uzdolnionej płockiej młodzieży, uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego. Wraz z ówczesną Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego Panią Renatą Kutyło-Utzig w pierwszej dekadzie obecnego wieku organizator i realizator przedsięwzięć umożliwiających uczniom Liceum udział, w dalece wykraczającym poza program szkolny, poznaniu wielu tajników fizyki i astronomii.

 

W efekcie tych działań i wielu godzin dydaktycznych i konsultacyjnych zrealizowanych przez Profesora od 2011 r. zespoły uczniów zajmowały czołowe miejsca w konkursach ogólnopolskich Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Uczniowie i Profesor dostali w tym roku szczególne gratulacje od Prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, wybitnego fizyka, byłego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. zespół z Małachowianki pod kierunkiem Prof. Janusza Kempy był zwycięzcą konkursu światowego organizowanego przez CERN (największe i najważniejsze laboratorium nuklearne w świecie). Za to Profesor został Płocczaninem Roku w konkursie mieszkańców Płocka w 2017 r. W roku 2019 ekipa uczniowska weszła do finału konkursu CERN jako jedna z Polski. Prof. Janusz Kempa jest także współtwórcą realizowanego od początku bieżącego roku projektu naukowego CERN w wykonaniu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego. Na zdjęciu prof. J. Kempa, Dyrektor R. Kutyło-Utzig i wyróżniona młodzież w gabinecie Pauliego (najbardziej honorowe miejsce w CERN-ie) odbierają gratulacje od prof. Agnieszki Zalewskiej (czwarta od lewej) przewodniczącej Rady CERN-u i dyrektor generalnej CERN-u.

Gratulujemy, sądzimy że w kolejnych latach będziemy świadkami dalszych sukcesów płockiej młodzieży pod kierunkiem Pana Profesora.

 

 

Płocka młodzież w konkursach i projektach światowych

W marcu bieżącego roku Profesor Janusz Zieliński jako Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku i Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Profesor Marek Gaździcki kierujący badaniami naukowymi NA61/SHINE Collaboration, agendy CERN-u, największego laboratorium nuklearnego na świecie, podpisali umowę o powstaniu płockiej, młodzieżowej grupy w tym eksperymencie do realizacji wspólnych prac badawczych. Duży projekt badawczy zatytułowany „SPS Heavy Jon and Neutrino Experiment” jest projektem o skali światowej.

         Eksperyment NA61 zlokalizowany jest w części północnej CERN-u (North Area). W jego składzie osobowym jest około 140 fizyków z 15 państw i z 28 różnych ośrodków naukowych. Dzięki podpisaniu umowy weszła do tego eksperymentu osobna grupa z Płocka. W grupie tej znajdują się: ze strony Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku: dr hab. Janusz Kempa jako team leader i opiekun studenckiego Koła Naukowego Informatyki „ENIGMA”, 6 studentów z Koła Informatyki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz 2 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego.

         Tematyka naukowa eksperymentu skupiona jest wokół badania własności oddziaływań jądrowych proton-jądro, oddziaływań jądrowych jądro-jądro, badania własności plazmy gluonowo-kwarkowej, z poszukiwaniem ciemnej materii oraz z badaniem neutrin włącznie. Ta ostatnia tematyka związana jest między innymi z badaniami promieniowania kosmicznego skrajnie wysokich energii w Pierre Auger Observatory w Argentynie.

         Zaakceptowanie grupy płockiej jako niezależnego zespołu badawczego w CERN-ie jest ogromnym sukcesem naszej młodzieży i ludzi pracujących z tą młodzieżą. A na uzyskiwanie przez młodzież dobrego poziomu naukowego pracujemy już prawie od 10 lat, zarówno Politechnika Warszawska Filia w Płocku jak i Płockie Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego. Pozwoliło to na pełen sukcesów udział naszej młodzieży w międzynarodowych konkursach o nazwie Beam Line for Schools organizowanych corocznie przez CERN.

         Wszystko zaczęło się prawie dokładnie 10 lat temu od wizyty Pani mgr Renaty Kutyło-Utzig, wówczas Dyrektorki Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego w Płocku u Prorektora Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Profesora Janusza Zielińskiego. Pani Dyrektor poszukiwała nauczyciela akademickiego, fizyka, który poprzez prowadzenie doświadczeń do zajęć lekcyjnych w Liceum, wspomógłby nauczanie fizyki. Z doświadczeniami z fizyki w szkołach problemy są w całej Polsce. Niestety były i są od wielu lat.

         Prowadzenia zajęć podjął się doktor habilitowany Janusz Kempa, wówczas profesor naszej Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W efekcie po kilku latach pracy w Szkole na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku, wyselekcjonowane zespoły młodzieży z tej Szkoły zaczęły startować w konkursach ogólnopolskich organizowanych przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Począwszy od 2012 roku badawcze zespoły uczniowskie z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego zajmowały czołowe (zazwyczaj pierwsze) miejsce w tym ogólnopolskim konkursie. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły, ale przede wszystkim Profesora Janusza Kempy i zainspirowanej przez Niego młodzieży, opracowania badawcze uczniów to pasmo samych sukcesów na arenie krajowej.

         Profesor Janusz Kempa oprócz tego, że uczy studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, jest też opiekunem Studenckiego Koła Informatyki, prowadzi zajęcia z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego, ma także różne powiązania z instytucjami nauki światowej. Posiada aktualną akredytację w CERN-ie, uczestniczył w badaniach promieniowania kosmicznego, popularyzował polskie (prof. Jerzy Pniewski absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego) i zagraniczne osiągnięcia nauki w postaci konferencji i sympozjów organizowanych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Działalność ta pozwoliła na wypracowanie pewnych wartościowych metod pracy naukowej z młodzieżą licealną.

         Konkurs BEAM LINE FOR SCHOOLS jest globalnym konkursem organizowanym przez CERN od roku 2014. W edycji konkursu w roku 2016 wygrał projekt siedmioosobowej grupy naszych uczniów „Pyramid Hunters” z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego której opiekunem naukowym był  prof. Janusz Kempa (projekt tomografii mionowej – użycia mionów do prześwietlania egipskich piramid).

         W roku 2017 praca „Deep in the Ice” uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego znalazła się w finale BL4S i została nagrodzona. W bieżącym 2019 roku projekt konkursowy dotyczy oddziaływań elektronów z jądrami atomów magicznych: „Magic Doubly Magic Nuclei” ponownie znalazł się w finale konkursu BL4S, jako jedyny projekt z Polski. Na konkurs w tym roku przysłano 178 prac z całego świata. Do finału wybrano 20 najlepszych prac. Werdykt komisji, decydującej o tym jakie dwa projekty wygrają w tym roku i dostaną szansę na wykonanie pomiarów w DESY w Hamburgu, będzie znany w końcu czerwca.

         Sukcesy te są możliwe między innmi dzięki pomocy Prezydenta Miasta Płocka, mgr Andrzeja Nowakowskiego, m.in. poprzez przyznane w latach 2018-2019 granty dla Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja przeznaczone na działalność naukową młodych płockich naukowców. Obecnie realizowany jest projekt "Uzdolniona młodzież w konkursie światowym (DESY w Hamburgu) oraz konkursie ogólnopolskim (Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk)" współfinansowany przez Prezydenta Miasta Płocka. W ramach tego projektu wykonano wspomnianą wyżej pracę konkursową „Magic Doubly Magic Nuclei” oraz dwie prace na konkurs Instytutu Fizyki PAN. Pierwsza pt. Samochód przyszłości” zawiera propozycję modernizacji samochodów osobych w celu poprawienia ich bezpieczeństwa. Druga dotyczy pomiarów promieniowania atmosferycznego, wykonywana jest przy użyciu detektora promieniowania otrzymanego jako nagroda za poprzednie prace.

         Niezależnie od konkursów trwają cały czas prace w ramach projektu badawczego NA61/SHINE realizowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, z udziałem dwóch uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego. Nasi studenci z Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku uzyskali już grant rektorski dla swojego studenckiego Koła Naukowego Informatyki, co pozwoli na sfinansowanie ich wakacyjnego wyjazdu do CERN-u w Genewie.

Będzie to zgodne z ważną potrzebą mobilności pozakrajowej w obszarze badawczym młodych ludzi.

  

SENIORSKI JUBILEUSZ

 

Ze stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja jestem związana od samego początku, czyli od chwili, kiedy UTW „Trzecia Młodość” otworzył swoje podwoje dla seniorów pod prezesurą mgr inż. Mariusza Portalskiego. Skromna na początku oferta zajęć, w ciągu 5 lat zaczęła się dynamicznie rozrastać. Okazało się, że chęć seniorów do zdobywania wiedzy jest ogromna, o czym świadczyła szybko rosnąca liczba słuchaczy. Niewątpliwy wpływ na to miała poważna oferta programowa elastycznie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania oraz znakomita kadra prowadząca poszczególne rodzaje zajęć, w dużym stopniu związana z płocką Filią Politechniki Warszawskiej. Uczestnicząc w zajęciach byłam właśnie pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu kadry.

Dzięki zajęciom na UTW niejeden z seniorów odnalazł w sobie, drzemiące w nim od zawsze, jakieś jego zdolności, zamiłowania, dla których zabrakło miejsca i czasu w okresie pracy zawodowej i intensywnego angażowania się w życie rodzinne. Teraz, gdy wszedł w środowisko swoich rówieśników, znalazł nowych przyjaciół, wokół zaczęło się coś dziać, coś zupełnie nowego. Coś, co pozwoliło dodatkowo zdobywać wiedzę adekwatną do jego wieku i zapotrzebowania intelektualnego. Coś, co pozwoliło swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni zarówno tej ze sprzętem komputerowym w tle, jak i tej ze smartfonem w ręku. Coś, co otworzyło nowe perspektywy konfigurowania sobie życia na emeryturze. Coś, co poprzez aktywizację społeczną zaaplikowało pokaźną dozę optymizmu życiowego pozwalając się dowartościować i również polepszyć własną kondycję fizyczną. Stąd też nie może nikogo dziwić fakt, że o tym wszystkim w ciepłych słowach wypowiadała się w swoim wystąpieniu Pani Prezes II kadencji dr Agnieszka Krzętowska, na co dzień nauczyciel akademicki Filii Warszawskiej Politechniki.

Miłym akcentem dla gości okazała się być część artystyczna, którą rozpoczął własny chór wykonując piosenkę do tekstu piszącej te słowa i do muzyki skomponowanej przez Pana Stanisława Psarskiego. Czuję się tym faktem bardzo usatysfakcjonowana dziękując jednocześnie kompozytorowi za nadanie tekstowi życia. Ciekawą i bardzo dobrze wykonaną choreografię przedstawił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Masovia z Politechniki. Piękne zderzenie żywiołowej młodości na scenie z wiekiem dojrzałym na widowni. Chwile nostalgii podarował wszystkim płocki jazzman Krzysztof Kralka przenosząc nas w dawne obszary jazzu lat powojennych, co z pewnością było dla wielu z nas niezmiernie miłym akcentem.

Na koniec chciałabym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Otóż w ciągu tych 5 lat z pewnością wiele dobrego działo się  w UTW. Zawsze wszystko było zapięte na przysłowiowy ostatni guzik, doskonale zorganizowane i  z miłym uśmiechem Pani Dyrektor obu kadencji, Agnieszki Magierskiej, osoby wprost niewiarygodnie zaangażowanej w swoje obowiązki. Myślę, że będę wyrazicielką seniorów „Trzeciej Młodości” życząc obu Paniom Agnieszkom: Prezes Krzętowskiej i Dyrektor Magierskiej zdrowia i wytrwałości w doprowadzeniu tak świetnie funkcjonującego UTW „Trzecia Młodość” do następnego Jubileuszu. Sądzę, że ten projekt powołania seniorskiego uniwersytetu przez założycieli Stowarzyszenia, okazał się strzałem w dziesiątkę i należy robić wszystko, aby nadal rozwijał się znacząc na trwale swoją obecność w płockim środowisku.

Lucyna Kukomska 

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu w dniu
31 stycznia 2019 r. powołał eksperckie zespoły przedmiotowe.

Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska – koordynator merytoryczny grupy przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia).

Zespół ds. kształcenia matematyki:

dr Cezary Obczyński – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Andrzej Pankowski – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Dorota Dądzik – PWSzZ w Płocku, Szkoła Podstawowa Nr 11 (kl. I-III),

mgr Joanna Korzybska – LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Monika Salamon – Szkoła Podstawowa Nr 11 (kl. IV-VIII),

mgr inż. Edward Czarnecki – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr inż. Mariusz Portalski – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr Małgorzata Pawlak – Dyrektor LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Tadeusz Zakrzewski –emeryt Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.

Wsparcie Wydziału Matematyki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – dr Barbara Roszkowska-Lech.

Zespół ds. kształcenia fizyki:

dr Edward Mulas – Politechnika Warszawska Filia w Płocku,

dr Roman Rumianowski – Politechnika Warszawska Filia w Płocku, LO im. St. Małachowskiego, LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Małgorzata Chrabąszcz – LO im. Wł. Jagiełły,

mgr Bogdan Iwański – z-ca Dyrektora LO im. St. Małachowskiego,

mgr Henryk Konopka – emeryt LO im. Wł. Jagiełły,

mgr inż. Edward Czarnecki – Zarząd Stowarzyszenia,

mgr inż. Mariusz Portalski – Zarząd Stowarzyszenia.

Wsparcie: dr inż. Przemysław Duda – Prodziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej; mgr Wiktor Niedzicki – fizyk, redaktor TV i Radia, twórca filmów popularno-naukowych promujących naukę i technikę. 

 

Sukcesy uczniów Małachowianki w konkursach CERN i PAN

W ramach projektu „Płocka młodzież w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich” prowadzonego przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja uczniowie Małachowianki wykonali następujące prace:

1. Do konkursu organizowanego przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Genewie wykonano opracowanie pt. „Głęboko w lodzie” będące kontynuacją pracy z roku 2017. Opracowanie to znalazło się w gronie 30 prac najwyżej ocenionych spośród nadesłanych 180 z całego świata.

2. Do konkursu organizowanego przez Instytut Fizyki PAN i Narodowego Centrum Badań Jądrowych przygotowano opracowanie pt. „Badanie indukcji magnetycznej w wybranych obwodach elektrycznych”. Uczestnicy zespołu wzięli udział w rozgrywce finałowej.

3. Na 20 Międzynarodowym Sympozjum Oddziaływań Wysokich Energii Promieniowania Kosmicznego w Nagoya (Japonia), odbywającego się w dniach 21–25.05.2018 r. przedstawiono prezentację (poster) na temat promieniowania kosmicznego, bardzo dobrze przyjętą przez uczestników sympozjum, wybitnych naukowców z całego świata. Do końca wrześnie br. prezentacja ta ukaże się w materiałach sympozjum.

W pracach zespołów brali udział m. in.: Sebastian Deręgowski, Natalia Klucznik, Tomasz Pawlak, Mateusz Stupecki, Tomasz Tomaszewski i Jan Zwolan.

4. W maju 2018 r. ukazał się artykuł „The secret chambers in the Chephren pyramid” (Physics Education, Volume 53, Number 4, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/aab85c) zawierający wyniki badań grupy uczniów Małachowianki z 2016 roku (obecnie już absolwentów) przedstawionych na konkursie CERN. Współautorami artykułu są: Bartosz Gutowski, Witold Jóźwiak, Kamila Komorowska, Kamil Krakowski, Ewa Pijus, Kamil Szymczak i Małgorzata Trojanowska.

Kierownikiem i opiekunem naukowym zespołów jest dr hab. Janusz Kempa, profesor Politechniki Warszawskiej.

Gratulujemy osiągnięć i zachęcamy uczniów do udziału w pracach zespołu w latach następnych.

 

 

 

INFORMACJA

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 15 marca 2018 r. wybrało nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

 • dr Agnieszka Krzętowska – Prezes Zarządu,

 • mgr inż. Edward Czarnecki – Wiceprezes Zarządu,

 • dr inż. Mariola Nowacka – Sekretarz Zarządu,

 • mgr inż. Mariusz Portalski – Członek Zarządu,

 • mgr inż. Waldemar Sochocki – Członek Zarządu.

  Poprzedni Zarząd uzyskał pokwitowanie swojej działalności za kadencję 2014-2018.