Cele Stowarzyszenia

O Stowarzyszeniu » Cele Stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych w obszarze zarówno edukacji formalnej jak i pozaformalnej. Zasadniczym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie poprzez realizację różnych projektów edukacji na wszystkich szczeblach od przedszkoli do Uniwersytetów III Wieku a także innych działań służących rozwojowi osobowości człowieka.


Stowarzyszenie wypełnia założone cele poprzez:

  • realizację projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uzupełniających kształcenie prowadzone przez instytucje ustawowo do tego powołane,
  • propagowanie i organizowanie wymiany osiągnięć pedagogicznych, w szczególności poprzez organizację warsztatów i prelekcji,
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
  • organizowanie imprez kulturalnych,
  • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
  • prowadzenie działalności popularnonaukowej za pośrednictwem nowoczesnych nośników informatycznych, w tym Internetu,
  • współdziałanie ze stowarzyszeniami zajmującymi się edukacją,
  • współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami zainteresowanymi problematyką kształcenia i wychowania.