O UTW

Po zakończeniu pracy zawodowej wzrasta wśród ludzi potrzeba zagospodarowania wolnego czasu i różnorodności form jego spędzania, poszukiwania możliwości zaspakajania swoich zainteresowań i aspiracji, poprawy jakości życia. Osoby te odczuwają pragnienie rozwijania własnych upodobań, pogłębiania wiedzy z interesujących ich dziedzin nauki, sztuki czy kultury. Dlatego też powstał pomysł powołania drugiego uniwersytetu trzeciego wieku, który będzie realizował indywidualne pragnienia ludzi o podobnych zainteresowaniach, upodobaniach bez względu na płeć i poglądy.

Decyzją z dnia 5 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja powołał do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku nadając mu nazwę, wyłonioną w drodze konkursu, „Trzecia Młodość”.

Działalność Uniwersytetu uroczyście zainaugurowano 11 października 2014 r. w auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Wykład inauguracyjny pt: „Historia powstania uniwersytetów trzeciego wieku i formy działalności aktywizującej seniorów na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej” wygłosił doc. dr Bohdan Utrysko, kierownik UTW Politechniki Warszawskiej.

W pierwszym roku działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” liczył 180 słuchaczy. Prowadzono cykle wykładowe, kursy komputerowe, gimnastykę sprawnościową, zajęcia z filmu i fotografii. Przez pięć lat działalności znacznie poszerzono ofertę zajęć i sposobów spędzania wolnego czasu przez seniorów. Liczba słuchaczy wzrosła w tym czasie do 420 osób, spośród których 42% stanowią słuchacze z wyższym wykształceniem, 49% słuchacze z wykształceniem średnim i 9% z innym. Słuchaczami naszego Uniwersytetu są osoby w wieku od 55 do 91 lat.

W piątym roku, opisywanym w niniejszej publikacji prowadziliśmy wykłady, zajęcia ruchowe – gimnastykę usprawniającą, aerobik, zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia chóralne, teatralne, filmowe oraz naukę języka angielskiego.

Większość zajęć prowadzimy w obiektach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Jachowicza 2. Wykładowcy to wysokokwalifikowana kadra akademicka Politechniki Warszawskiej. Kadrę do prowadzenia zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych stanowią specjaliści różnych dziedzin z wyższym wykształceniem z doświadczeniem pracy z ludźmi starszymi.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku jest naszym patronem i partnerem w przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych.

Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” było pomysłem uzasadnionym społecznie, o czym świadczy równoległa działalność na rzecz seniorów dwóch uniwersytetów oraz znakomita współpraca między tymi uniwersytetami.

Celem UTW jest upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych poprzez wykłady audytoryjne i zajęcia kursowe.