Regulamin

 

REGULAMIN  

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

"Trzecia młodość”

 

STOWARZYSZENIA NOWOCZESNA I INNOWACYJNA EDUKACJA W PŁOCKU

Regulamin wprowadzony Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 25 sierpnia 2014 r

Z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

 

§ 1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, zwany dalej „UTW” jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.

2. UTW realizuje cele Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, określone w §8 Statutu Stowarzyszenia NiIE.

§ 2

1. Zadaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia młodość” jest aktywizacja społeczna osób starszych poprzez zapewnienie uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, stworzenie możliwości zaspokajania zainteresowań i zdobywania wiedzy z różnych dziedzin nauki, przeciwdziałanie osamotnieniu, propagowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji.

2. UTW organizuje wykłady, kursy i zajęcia praktyczne dla swoich słuchaczy. W ramach UTW możliwe jest organizowanie innych form działania. W tematyce zajęć UTW zawarte będą zagadnienia związane nowoczesną i innowacyjną edukacją Stowarzyszenia.

§ 3

Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być osoby, które ukończyły 55 lat, złożą odpowiednią deklarację i wniosą ustalone opłaty.

§ 4

Prowadzącymi zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być osoby, które zapewnią przeprowadzenie tych zajęć na odpowiednim poziomie.Wykłady i zajęcia mogą również poprowadzić sami słuchacze UTW przy wykorzystaniu własnej wiedzy z określonej dziedziny.

§ 5

W Uniwersytecie Trzeciego Wieku działają:

1. Rada Programowa Stowarzyszenia NiIE pełniąca funkcję Rady Naukowej UTW,

2. Samorząd Słuchaczy UTW.

§ 6

1. Do zadań Rady należy:

a) ustalanie zasad działania UTW w granicach ustalonych w Regulaminie i nadzór nad przestrzeganiem tych zasad,

b) ocena i akceptacja semestralnych planów i programów zajęć,

c) ocena realizacji zajęć,

d) ocena pracy kierownika/dyrektora UTW, o którym mowa w §8,

e) opiniowanie sprawozdań z działalności UTW,

f) opiniowanie planów finansowych UTW.

2. Rada zbiera się, co najmniej raz w każdym semestrze.

§ 7

1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze UTW.

2. Samorząd Słuchaczy UTW działa przez starostów grup i Radę Samorządu Słuchaczy, zwaną dalej „ Radą Samorządu”.

3. Starostowie grup są wybierani spośród uczestników zajęć określonego typu.

4. Radę Samorządu w składzie 5 osób, wybierają wszyscy słuchacze UTW.

5. Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok.

6. Rada ze swojego składu wybiera przewodniczącego.

7. Do zadań Rady Samorządu należy prezentowanie opinii, ocen i wniosków słuchaczy oraz inicjowanie i organizowanie dodatkowych form działania.

8. Przewodniczący Rady Samorządu ma prawo do udziału w posiedzeniach Rady Programowej UTW z głosem doradczym.

 § 8

1. Pracami Uniwersytetu Trzeciego Wieku kieruje dyrektor zwany dalej dyrektorem UTW.

2. Dyrektor UTW powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Powołanie Dyrektora UTW następuje na okres roku.Powołanie może być odnawiane.

4. Dyrektorem UTW może być osoba z wykształceniem wyższym.

5. Do zadań Dyrektora UTW należy:

a) przygotowanie programu i harmonogramu zajęć na każdy semestr,

b) zapewnienie obsady kadrowej prowadzącej zajęcia,

c) zapewnienie warunków technicznych przeprowadzenia zajęć,

d) przygotowanie planów finansowych UTW,

e) dysponowanie środkami finansowymi UTW,

f) zawieranie na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia umów z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.

6. Dyrektor UTW kieruje pracą sekretariatu Stowarzyszenia w zakresie spraw dotyczących UTW.

7. Dyrektor UTW realizuje zalecenia Rady oraz współdziała z Samorządem Słuchaczy.

8. Dyrektor UTW jest odpowiedzialny za działalność UTW przed Zarządem Stowarzyszenia.

9. Dyrektor UTW składa raz do roku Prezesowi Stowarzyszenia, zaopiniowane przez Radę sprawozdanie z działalności UTW.

 § 9

1. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest finansowana z jego przychodów.

2. Słuchacze UTW wnoszą opłaty semestralne oraz opłaty za niektóre rodzaje zajęć. Wysokość opłat proponuje kierownik UTW a zatwierdza Prezes Stowarzyszenia.

3. Przychodami UTW są:

a) środki pochodzące z opłat wnoszonych przez słuchaczy,

b) środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych,

c) inne środki.

4. Dla umożliwienia działania UTW Politechnika Warszawska Filia w Płocku udostępnia pomieszczenia i sprzęt niezbędny do odbywania zajęć dydaktycznych.

5. Prowadzący zajęcia mogą realizować nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem określonym w umowach zawieranych ze Stowarzyszeniem.

§ 10

Nadzór merytoryczny nad działalnością sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

 § 11

Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

================================================================

 

Dnia 25.08.2014 r. Zatwierdzający:

 

Mariusz Portalski

Prezes Zarządu SNiIE

 

Monika Rutkowska

Sekretarz Zarządu